Zelfmoordgedachten? Bel met tel:113

AANDACHT VOOR PESTEN

Aandacht voor pesten, is óók aandacht hebben voor sociale veiligheid en ongewenst gedrag! 

 ONDERWIJS

Als de sfeer in de groep letterlijk wordt verpest…

Uit onderzoek blijkt dat in een klas van een basisschool van de 30 kinderen er 3 kinderen worden gepest. Het stopt echter niet na de basisschool. Ook in het middelbaar onderwijs is er sprake van ongewenst gedrag en pesten.

Pesten is een groot probleem met een enorme impact op het leven van een kind, ongeacht de leeftijd. De gevolgen ervan zijn vaak groot. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen zich een leven lang kunnen blijven openbaren.
Het waarborgen van een veilige leer- en speelomgeving, zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn, is dus belangrijk. Hierdoor wordt het pesten geminimaliseerd.
Als er gepest wordt in een groep, is het niet alleen voor de gepeste zélf erg. De hele groep heeft hier last van. De sfeer is wordt letterlijk verpest. De leerlingen zijn met iets heel anders bezig dan waarvoor ze eigenlijk op school zitten. Voor de leerkracht kan het lesgeven daardoor vol zorgen en stressvol worden.

De verantwoordelijkheden die liggen bij de scholen en leerkrachten rondom dit thema is groot. Ook de verwachtingen die bijvoorbeeld ouders hebben, maakt dat de druk op de school en de individuele leerkracht als zwaar wordt ervaren. 

Leerkrachten geven aan tools te willen hebben om ongewenst gedrag in kaart te brengen en de individuele leerling en groep bewust te maken van de impact van hun gedrag. 

Om tegemoet te komen aan de vraag om tools hebben wij PestenBingo ontwikkeld. Een educatieve en effectieve wijze sociale veiligheidstool die draait om ongewenst gedrag te minimaliseren en gewenst gedrag stimuleren. Meer weten? 

Welke signalen wijzen er mogelijk dat er wordt gepest?

Een leerling die gepest wordt, kan onderstaande signalen geven:

 • Vaker afwezig; gaat niet graag naar school
 • Zoekt de veiligheid van de leerkracht op
 • Wordt door klasgenoten vaak met een bijnaam aangesproken
 • Schoolresultaten gaan plotseling achteruit
 • Wordt dikwijls als laatste gekozen bij het indelen van groepjes (sportles, groepswerk)
 • Isoleert zich van de anderen, soms met één vriend(in)
 • Is vaak alleen en buitengesloten tijdens pauzes en tijdens het overblijven
 • Blijft dicht bij de onderwijzer staan bij pauzes en bij het overblijven
 • Opvallend vaak zijn er spullen kapot of verdwenen
 • Is vaak betrokken bij vechtpartijtjes, scheldpartijen etc.
 • Is het mikpunt van “grapjes”. Pen weggooien, etui overgooien, stoel wegzetten etc.
 • Gedraagt zich gestrest, ongelukkig en depressief
 • Kan psychosomatische klachten hebben (hoofdpijn, buikpijn)
 • Gedraagt zich schichtig, durft iemand niet aan te kijken etc.
 • Schoolprestaties gaan langzaam achteruit

De pester:

 • Is vaak betrokken bij samenscholingen of opstootjes in de klas of op de speelplaats

In zijn algemeenheid:

 • De sfeer in de klas is niet goed
 • De leerkracht voelt instinctief aan dat er “iets” niet klopt in de klas, maar kan niet traceren waar dit gevoel vandaan kom

Hoe creëer je als leerkracht een veilige sfeer?

Een veilige omgeving is een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het is een omgeving waarin je wordt gerespecteerd en waarin je je kunt ontspannen. Zo’n omgeving kun je als leerkracht stimuleren door de kinderen zichzelf met de groep te laten verbinden. Als er onderlinge verbondenheid heerst, krijgt pesten geen kans. Er is dan loyaliteit naar en respect voor elkaar. Ook op het cognitieve gebied zal dit zijn vruchten afwerpen. Het is belangrijk dat leerkrachten zich op hun beurt ook veilig voelen. Dat ze zich gesteund voelen.

Het geheim van het woord “SAMEN”

Je kan samen met de leerlingen duidelijke afspraken opstellen. Wat mag wel en wat mag niet? Iedereen weet zo waar men aan toe is. Laat de leerlingen hun naam onder de afspraken zetten. Door met elkaar de afspraken op te stellen, worden de leerlingen zich bewust van wat niet mag en wat wel mag. Welk gedrag wel en welk gedrag niet gewenst is. Waar liggen precies de grenzen? Door het te bekrachtigen met hun handtekening, stimuleer je de verantwoordelijkheid om de afspraken na te leven. Spreek ook af wat er gebeurt als de afspraken niet worden nageleefd. Maak geen uitzonderingen bij de naleving van de afspraken. Reageer daarin dus voorspelbaar. Kinderen weten zo exact waar ze aan toe zijn.

Onderwerpen voor afspraken in de klas kunnen zijn:

 • Iedereen hoort erbij
 • Elkaar uit laten praten en dus luisteren naar elkaar
 • Wachten op elkaar
 • Elkaar helpen
 • Niet schreeuwen tegen elkaar
 • Elkaar geen pijn doen
 • Met zorg met je eigen spullen en met de spullen van de ander omgaan
 • Niemand wordt uitgelachen
 • Hoe lossen we meningsverschillen samen op?
 • Respect hebben voor elkaars mening

Als leerkracht kun je de onderlinge verbondenheid stimuleren door:

 • Oogcontact te houden met de leerlingen
 • Leerlingen uit te laten praten
 • Kinderen niet alleen te laten zitten
 • Noem kinderen veelvuldig bij hun naam (bijvoorbeeld bij het uitdelen van schriften).
 • Geef de groep als geheel positieve feedback. Benoem daarin het waarneembare gedrag. Dan weten de leerlingen exact wat ze goed deden
 • Een aai over de bol geven
 • ’s Morgens bij het binnenkomen in de klas en ’s middags bij het verlaten van de klas de leerlingen een hand geven
 • Vaak vertellen wat er allemaal goed gaat
 • Bij afstandscorrectie niet steeds de naam van de leerling noemen. De naam krijgt dan een negatief “anker”, wat pestgedrag in de hand werkt
 • Besteed ruim aandacht aan omstandigheden die impact hebben op iemand. Kom daar ook na een tijdje weer op terug

Het geheim zit in het woord ‘SAMEN’. Samen vaardigheden opdoen, samen eten en samen plezier beleven, stimuleert de onderlinge verbondenheid. Hierdoor zal pestgedrag in de kiem worden gesmoord. Leerlingen zullen in een veilige, respectvolle omgeving eerder voor elkaar opkomen en elkaar op hun gedrag aan durven spreken. Wil je kinderen op een laagdrempelige en speelse manier bewuster maken van ongewenst gedrag, klik hier voor meer info over de Pesten-Bingo Signaleren.

Welke redenen geven kinderen?

In 2010 is er onderzoek gedaan naar de redenen voor pesten op het voortgezet onderwijs in Nederland.
Het blijkt dat het vaak een combinatie is van factoren, zowel bij de pesters zelf als bij de gepeste kinderen.

Welke redenen geven de leerlingen aan als oorzaak van pesten

 • 47% geeft kleding als reden op om te pesten
 • 41% zegt dat te groot, te dik een reden is om te pesten
 • 34% zegt dat een bril een reden is om te pesten
 • 21% geeft seksualiteit op als reden
 • 10% zegt dat geloof een reden is tot pesten
 • 9% geeft aan dat huidskleur een reden is om te pesten

Bron: @NU.nl/Vrouwonline/NdB

De bril die we allemaal dragen…

Leerkrachten zullen, als ze voldoende kennis in huis hebben over pesten en zich bewust zijn van de persoonlijke ‘Pestbril’ en die van hun collega’s nog zekerder omgaan met situaties die zich voordoen rondom pesten.

Het is van groot belang dat er voor hen tijd wordt vrijgemaakt om zich te kunnen verdiepen in dit thema.

Lezingen en workshops voor leerlingen, het team en de ouders

Heeft het team behoefte aan een interactieve inspiratie-lezing over sociale veiligheid? Nieuwsgierig welke pestbril je draagt? Ben je op zoek naar een lezing op maat over bijvoorbeeld ongewenst gedrag en pesten speciaal voor ouders of leerlingen?

Onze ambassadeur Heleen Lubbers komt graag haar verhaal vertellen. Zij gaat in gesprek over sociale veiligheid en wat dat voor iedereen betekent. Zij verrast, inspireert én brengt verandering!
Interesse? Mail naar: